+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / SC 2.1

Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení

Specifický cíl vychází z cíle „20–20–20“, který byl stanoven pro oblast klimatu a energie ve strategickém dokumentu Evropa 2020, a z cílů Státní energetické koncepce ČR, Územní energetické koncepce hl. m. Prahy a Národního akčního plánu ČR pro energii z obnovitelných zdrojů. Specifický cíl by měl být tedy naplňován zejména podporou snižování energetické náročnosti objektů a technických zařízení sloužících pro zajištění provozu městské veřejné a silniční dopravy a dále realizací pilotních projektů přeměny energeticky náročných veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy. Podpora v rámci investiční priority 1 prioritní osy 2 není určena pro sektor bydlení.

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou.
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy (např. zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel, renovace osvětlovacích soustav s využitím nejmodernějších úsporných zdrojů vč. inteligentní regulace osvětlení, instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie a jiné).
 • Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy [např. snížení energetické náročnosti technických zařízení městských silničních tunelů (úsporná ventilace a osvětlení atd.), úsporné osvětlení parkovišť P+R, svislého dopravního značení (velkých dálkových návěstí) a přechodů pro chodce, snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení a jiné).
 • Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov. Projekty přeměny v inteligentní budovy budou zahrnovat tyto aktivity:
  • příprava konceptu inteligentní budovy – vstupní analýza potřeb uživatelů budovy, projektová dokumentace,
  • zateplení obálky budov (fasády, střechy, podlahy, stropní konstrukce atd.),
  • výměna nebo renovace výplní stavebních otvorů (oken, dveří),
  • instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a další modernizace systémů HVAC (heating, ventilation, and air conditioning),
  • instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solárně-termické kolektory, fotovoltaické panely na střechách a jiných pevných konstrukcích objektů),
  • integrace inteligentních BMS (Building Management System) na bázi IT řešení,
  • instalace systémů aktivního stínění budov,
  • instalace systémů využití šedé a dešťové vody,
  • instalace bezpečnostních systémů,
  • instalace energeticky efektivního systému osvětlení,
  • stavební úpravy prostoru (space management),
  • a opatření aplikovaného výzkumu spojené s konceptem inteligentních budov (smart materiály).