+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / SC 2.2

Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

Specifický cíl by měl být naplňován podporou realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy a podporou opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Oba uvedené typy opatření mají nadregionální rozměr, směřují ke snižování objemu vnější automobilové dopravy na území města, ke snižování produkce hluku a emisí z automobilů a tím k udržitelné mobilitě.

Oprávnění žadatelé:

  • Hlavní město Praha.
  • Městské části hl. m. Prahy.
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
  • Správa železniční dopravní cesty.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride) – může jít nejen o parkoviště úrovňové, ale i v nadzemním, případně v podzemním objektu; doplňkově mohou být v rámci nového záchytného parkoviště zřízena jako součást systému P+R parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů; do rámce podpory může být kromě jednotného standardního vybavení areálu nebo objektu parkoviště P+R zahrnutý také nový (případně upravený) příjezd z místní uliční sítě k realizovanému parkovišti P+R, nový (případně upravený) bezbariérový pěší přístup od realizovaného parkoviště P+R k návazné drážní dopravě (tj. ke vstupu do stanice metra, ke vstupu do železniční stanice, k železniční nebo tramvajové zastávce) a také příslušnému účelu odpovídající rozsah osvětlení a značení (tj. dopravního značení a naváděcího značení k realizovanému záchytnému parkovišti P+R, případně i k úschovně jízdních kol B+R nebo k dobíjecímu místu, které jsou součástí objektu tohoto parkoviště)
  • Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu: realizace nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů (s využitím systému aktivní detekce); k těmto opatřením mohou být v řešených úsecích případně doplňkově uplatněna opatření k rychlejšímu a bezpečnějšímu nástupu a výstupu na zastávkách tramvají a autobusů (tzv. vídeňské zastávky, zastávkové mysy, časové ostrůvky, zvýšení nástupních hran apod., přičemž součástí těchto doplňkových opatření mohou být také bezprostředně související úpravy pro zajištění chybějícího bezbariérového přístupu k řešeným zastávkám a také úpravy tohoto přístupu a řešených zastávek k usnadnění jejich používání osobami se specifickým tělesným postižením, zejména se zrakovým postižením), případně úpravy dopravního značení a úpravy režimu parkování směřující k plynulejšímu průjezdu tramvají nebo autobusů – uvedené aktivity nesmějí znamenat celkovou rekonstrukci tramvajové trati nebo komunikace; doplňkově může být také instalováno zařízení pro aktivní detekci v autobusech městské veřejné dopravy nasazovaných do provozu na řešených úsecích.