+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / Prioritní osa 4

Vzdělání a vzdělanost

Prioritní osa 4 se prostřednictvím rozvoje školských zařízení a rozvoje zaměstnanosti zaměřuje na udržitelnost soudržnosti obyvatel, prevenci vzniku sociálně patologických jevů a vzniku nebo prohloubení vyloučených lokalit. Cílem osy je podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. Dále jsou podporovány investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Specifické cíle:

  1. Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání
  2. Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání

Oprávnění žadatelé:

  • Hlavní město Praha.
  • Městské části hl. m. Prahy.
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
  • Vzdělávací zařízení (školy vč. VOŠ).
  • Nestátní neziskové organizace.
  • Podnikatelské subjekty.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.