+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / SC 4.2

Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání

Specifický cíl má v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy za cíl komplementárně podporovat inkluzivitu vzdělávání prostřednictvím zvyšování odbornosti a schopností pedagogických pracovníků, podporou kroků pro zohledňování a rozvoje individuálních potřeb, nadání a talentu každého žáka ve vzdělávacím procesu a zvyšování motivace ke studiu a to zejména vytvářením pozitivního školního klimatu s pochopením pro heterogenitu a multikulturalitu. Cílem synergických efektů je nastartovat změnu, která se promítne do větší kvality a zároveň rovnoprávnosti v přístupu ke vzdělávání jako základnímu předpokladu rozvoje soudržné a konkurenceschopné městské společnosti.

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Vzdělávací zařízení (školy vč. VOŠ).
 • Nestátní neziskové organizace.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podpora spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu.
 • Rozšíření vzdělávacích programů o rozvoj sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a rozvoji kulturního povědomí a vyjádření ve vzdělávacím procesu.
 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření ve vzdělávacím procesu.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku.