+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / OP 1

Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesním hospodářství a venkovských oblastech

Cílem opatření je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví. Za tímto účelem budou financovány aktivity v oblasti odborného vzdělávání, získávání dovedností a informačních akcí.

Prioritní oblasti:

 1. Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech
 2. Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšení řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu
 3. Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví

Podporované aktivity:

 • Zvyšování kvalifikace pracovníků v resortu zemědělství, (např. získání min. zemědělské kvalifikace, dosažení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, absolvování inseminačních kurzů, bezpečnost potravin, hygiena provozů, kvalita potravin atd.).
 • Poradenství,
 • Spolupráce (včetně podpory skupin Evropských inovačních skupin).

Oprávnění žadatelé:

Subjekt akreditovaný k této činnosti Ministerstvem zemědělství:

 • Vzdělávací subjekt má vzdělávání v předmětu činnosti.
 • Vzdělávací subjekt připravuje vzdělávací aktivity v součinnosti s garantem. Garant absolvoval VŠ obor zaměřený na vzdělávání dospělých, nebo absolvoval kurz zaměřený na vzdělávání dospělých.
 • Vzdělávací subjekt byl aktivní i před akreditací s tím, že vzdělávací aktivity byly zaměřeny na resortní problematiku.
 • Vzdělávací subjekt musí prokázat, že dokáže personálně zabezpečit vzdělávací aktivity, prostřednictvím odborníků v daném oboru vzdělávání, kteří jsou sami pravidelně vzděláváni.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Podpora se poskytuje až do výše 100 % způsobilých výdajů.