+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 1.3

Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví

Opatření Předávání znalostí a informační akce umožní podpořit vzdělávání, školení a informování zemědělců, vlastníků lesů či osob hospodařících v lesích. Cílem implementace opatření je zlepšení kvalifikace, zvýšení dostupnosti základních odborných informací a rozšíření inovativních postupů v praxi. Uplatnění systému celoživotního dalšího vzdělávání v zemědělství a lesnictví napomůže ve snaze o zvýšení účinnosti výrobních faktorů, konkrétně o posílení kvalifikované pracovní síly. Zprostředkovaně tak může být zlepšena konkurenceschopnost v zemědělství a lesnictví.

Opatření Poradenské řídící a pomocné služby pro zemědělství se zaměří na kontroly podmíněnosti (Cross Compliance – CC) pro zemědělské podniky hospodařící na max. 100 ha z.p. (dle LPIS). Ve stávajícím období je CC nejvyužívanějším tématem v opatření, z čehož je patrná potřeba poradenských služeb v této oblasti.

Opatření Spolupráce – přispěje k efektivnímu transferu znalostí a inovací jednak podporou různých forem spolupráce v oblasti zemědělství, lesnictví a v potravinovém řetězci, jednak zapojením PRV do struktury Evropského inovačního partnerství. Stěžejní příspěvek k rozvoji inovací do praxe se očekává od podpory spolupráce při vývoji nových produktů nebo zavádění nových postupů. Kroměpřímého účinku na šíření znalostí a inovací bude mít opatření zprostředkovaný vliv na posílení konkurenceschopnosti a lepší zapojení zemědělců do potravinové vertikály.