+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 2.1

Zvýšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace na trhu, jakož i zemědělské diverzifikace

Opatření Investice do hmotného majetku, podopatření Podpora investic v zemědělských podnicích, které je pro naplnění cílů priority klíčové, umožní zvýšit celkovou výkonnost zemědělských podniků a tím posílit jejich konkurenceschopnost. Důraz bude kladen na investice směřující k efektivnější výrobě nebo zvýšení přidané hodnoty produkce a jejího uvádění na trh, a to na úrovni zemědělského nebo zpracovatelského podniku.

Podopatření Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví bude realizováno s cílem zpřístupnění a scelení pozemků, obnovy vlastnických a nájemných vztahůk půdě,
zlepšení ochrany půdy z hlediska eroze, zlepšení akumulace vod v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Podopatření tak ovlivní nejen konkurenceschopnost zemědělských podniků prostřednictvím snížení nákladů vyplývajících z nedokončených pozemkových úprav, ale také podpoří ochranu půdy a krajiny obecně.

Opatření Spolupráce podpoří konkurenceschopnost podniků zejména zaváděním nových výrobků a postupů do praxe, dále také různými formami spolupráce hospodařících subjektů, např. za účelem společného pořízení investic nebo obhospodařování menších lesních majetků.