+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 2.3

Zvýšení hospodářské výkonnosti všech lesnických podniků, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace na trhu

Opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, podopatření Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh napomůže částí podpor zvýšit účinnost výrobního procesu v lesním hospodářství, a to podporou nových lesních technologií šetrných k životnímu prostředí, včetně podpory strojů a zařízení pro školkařskou činnost. Další část opatření se zaměří na zvyšování přidané hodnoty lesnickým produktům podporou technického vybavení dřevozpracujících provozoven s vazbou na velikost majetku/podniku, konkrétněna výstavbu či modernizaci
malých a středních pilařských provozoven.

V rámci podopatření Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví jsou zahrnuty operace ke zlepšení lesnické infrastruktury, které tvoří analogii pozemkovým úpravám (resp. jejich části, týkající se budování infrastruktury) na lesní půdě. Prostřednictvím zkvalitnění lesní cestní sítě dojde nejen k podpoře konkurenceschopnosti lesnických podniků(snížení nákladů plynoucích z nepřístupnosti lesních porostů kvůli absenci nebo snížené kvalitě lesních cest), ale obdobně k efektům na životní prostředí jako je ochrana lesní půdy před erozí, napomáhání přirozeného vodního režimu v lesích apod. Podpora se prostřednictvím výstavby a rekonstrukce lesních cest včetně souvisejících objektů zaměří na nízkou cestní vybavenost s potřebou zvýšení kvality cest s důrazem na přínosy v oblasti zvýšení retence vody, zpomalení odtoku a snížení eroze půd.

Průřezově bude naplňování cílů všech prioritních oblastí napomáhat opatření v oblasti předávání poznatků a vědomostí v zemědělství a lesnictví, zejména opatření Předávání znalostí a informační akce. Zvyšování kvalifikace a šíření poznatků vědy a výzkumu do praxe je základním předpokladem zachování životaschopnosti podniků a zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Jako podpůrné opatření zejména v oblasti sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe bude sloužit i Celostátní síť pro venkov.