+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím byla na základě analýzy a posouzení potřeb vybrána následující opatření:

Prioritní oblasti:

 1. Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny
 2. Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy
 3. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Podporované aktivity:

 • Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA);
 • agroenvironmentální-klimatické operace;
 • ekologické zemědělství;
 • platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě;
 • neproduktivní investice;
 • předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů;
 • investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů;
 • lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů.

Oblasti podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Oprávnění žadatelé:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.