+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 4.1

Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny

Opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, podopatření Podpora zalesňování a zakládání lesů přispěje (vedle svého hlavního přínosu k naplnění priority 5) zalesněním méně produkčních zemědělských půd ke zvýšení biodiverzity.

Opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, podopatření Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi podpoří obnovu zničených lesních porostů po přírodních katastrofách, především po větrných kalamitách. Rychlou obnovou postižených lokalit tak bude v co největší míře zachována stabilita ekosystému a z dlouhodobého hlediska k zachování biodiverzity stanoviště. Podopatření Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů podpoří mechanickou ochranou melioračních a zpevňujících dřevin, což povede ke zvýšení jejich podílu v obnovovaných porostech. Obnovením porostů náhradních dřevin v oblastech dlouhodobě poškozených imisemi prostřednictvím podopatření Přeměna porostů náhradních dřevin dojde k přeměně stanovištně nepůvodních druhů dřevin, které byly vysazovány v návaznosti na zvýšenou kyselost půd, druhy cílové druhové skladby. Podopatření Neproduktivní investice v lesích dále posílí biodiverzitu usměrněním návštěvnosti lesních porostů, a to především v lesích se zvýšeným rekreačním potenciálem.

Opatření Agroenvironmentálně-klimatické opatření podporuje šetrné způsoby hospodaření příznivě působící na biodiverzitu. Část podpory bude zaměřená na integrovanou produkci, která je komplexním systémem hospodaření na zemědělské půdě s minimalizací vstupů, využívající postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Další část podpory bude směřována na udržitelné obhospodařování travních porostů. V rámci tohoto podopatření bude zemědělci prováděna jednak základní péče o travní porosty a dále specifická péče v nadstavbových titulech, směřovaná na přesně specifikovaný typ biotopův prioritních oblastech ZCHÚ, ochranných pásmech národních parků, a ptačích oblastí v rámci Natura 2000. Část těchto nadstavbových titulů bude směřována na cenné biotopy ve volné krajině. Dále bude část podpory směřována na podporu biopásů na orné půdě, které mají za cíl podpořit opylovače na zemědělské půdě, poskytnout potravní základu a úkryt drobným obratlovcům a zlepšit migrační prostupnost pro hmyz.

Opatření Ekologické zemědělství podporuje komplexní, k životnímu prostředí šetrný způsob hospodaření v systému ekologického zemědělství. Tento způsob hospodaření má pozitivní dopad na biologickou rozmanitost jak na orné půdě, tak na travních porostech a trvalých kulturách.

Opatření Platby v rámci sítě Natura 2000 a vodní rámcové směrnice (čl. 30) pomůže udržet hospodaření v nejcennějších lokalitách prostřednictvím kompenzací za omezení intenzivních technologií (zejména přísun živin a používání prostředků na ochranu rostlin), která se na hospodaření v těchto lokalitách vztahují. Omezení intenzivních technologií lze identifikovat jak v rámci oblastí Natura 2000 po překrytí s 1. zónou CHKO a NP, tak i mimo oblasti Natura 2000, která na tyto oblasti navazují a jsou součástí 1. zón CHKO a NP. Jedná se zpravidla o velmi cenné plochy z hlediska ochrany druhové různorodosti. Současně jsou to v některých případech plochy, jejichž management bývá ztížen přírodními podmínkami (reliéf terénu atd.).  Na těchto plochách je zvýšené riziko opuštění a následné degradace zemědělské půdy.

Opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními umožní uchovat hospodaření v oblastech s přírodním a jiným znevýhodněním (zpravidla vysoké přírodní hodnoty). Více než polovina zemědělského půdního fondu v ČR leží v oblastech postižených přírodními znevýhodněními. Zemědělské podniky zde hospodařící dosahují nižší produkce než zemědělci hospodařící v příznivých oblastech. Tím ztrácejí svoji konkurenceschopnost. Dlouhodobé snížení ekonomických výsledků zemědělských podniků v oblastech postižených přírodními omezeními by vedlo k postupné marginalizaci těchto území a mohlo by vyústit až v opouštění zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy závislé na zemědělství v oblastech s přírodními omezeními.

Opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (čl. 34) umožní posílení biologické rozmanitosti podporou zachování vybraných lesů s významným podílem listnatých dřevin, jedle a pařezin, a to především v ekologicky hodnotných oblastech a také managementem posilujícím míru zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Diverzitu na genové úrovni podpoří management šetrného sběru osiva v lesních porostech, které jsou uznanými zdroji selektovaného reprodukčního materiálu.