+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 4.2

Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy

Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, představuje podporu tvorby společných zařízení v rámci pozemkových úprav, což jsou obvykle trvalé úpravy v krajině chránící vodu i půdu (protierozní ochrana a zásahy zpomalující odtok vody z krajiny).

Podpora zalesňování a zakládání lesů přispěje (vedle svého hlavního přínosu k naplnění priority 5) ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a zlepšení malého vodního cyklu prostřednictvím zvyšování výměry lesů.

Opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, podopatření Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi zajistí vhodnými opatřeními na vodních tocích směřujících k zlepšení jejich ekologického stavu i opatření na lesní půdě podporu účinné prevence vodní eroze a odnosu splavenin do nižších částí toků. Podopatření bude podporovat hrazení bystřin,
stabilizaci strží, odstranění povodňových nánosů z koryt, výstavbu retenčních nádrží apod.

Podopatření Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi podpoří obnovu zničených lesních porostů po přírodních katastrofách, především po větrných kalamitách. Včasná obnova stanoviště zalesněním přispěje k zachování vodního režimu. Podopatření Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů prostřednictvím přeměny nestabilních porostů náhradních dřevin zlepší hospodaření s vodou, a to především v souvislosti s dosažením stabilního ekosystému založeného na cílové druhové skladbě (cíleno na imisní oblasti). Podopatření Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin podpoří mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin, což povede ke zvýšení zájmu o jejich výsadbu a dále jejich zachování v porostech. Obnovením porostů náhradních dřevin v oblastech dlouhodobě poškozených imisemi dojde k přeměně stanovištně nepůvodních druhů, které byly vysazovány v návaznosti na zvýšenou kyselost půd, druhy původními.

Opatření Agroenvironmentálně – klimatické opatření napomůže, kromě výše uvedených cílů v oblasti zachování biodiverzity, podporou integrované produkce, jakožto komplexního způsobu hospodaření s minimem vstupů, ke zlepšení nakládání s hnojivy a pesticidy. Částečný vliv bude mít i obhospodařování travních porostů, v rámci kterého jsou striktně daná omezení způsobu použití hnojiv a dále titul zatravňování orné půdy, v rámci kterého zemědělci nesmí plochy pod tímto titulem po založení travního porostu hnojit.

Opatření Ekologické zemědělství podporuje komplexní systém hospodaření, který díky používání pouze statkových hnojiv vede, mimo jiné, k obohacování půdy humusem (zadržuje vodu) a snižování rizika znečišťování vody živinami. Z důvodu velmi omezené možnosti použití přípravků na ochranu rostlin se snižuje riziko kontaminace vod těmito látkami.

Opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů umožní lepší hospodaření s vodou ve smyslu udržení vodního režimuna stanovištích vlivem cílené podpory melioračních a zpevňujících dřevin, které mají pozitivní účinky na chemismus podzemních vod.