+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 4.3

Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví umožňuje svým vedlejším efektem, obdobně jako u ochrany vod, budovat společná zařízení s cílem chránit půdu před erozí. Obvykle se jedná o trvalé úpravy v krajině chránící vodu i půdu (protierozní ochrana a zásahy zpomalující odtok vody z krajiny).

Podopatření Podpora zalesňování a zakládání lesů bude cíleno na zemědělskou půdu, která je ve zvýšené míře ohrožena erozí. Opatření přispěje (vedle svého hlavního přínosu k naplnění priority 5) ke snížení eroze a bude eliminovat negativní návazné jevy, např. snižování kvality půdy, zabránění smyvu půdy do vodních tokůss průvodním jevem eutrofizace vodních toků.

Opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, podopatření Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi zajistí předcházení vlivem vhodných opatření na vodních tocích a lesní půdě vodní erozi a odnosu splavenin do nižších částí toků.

Podopatření Podpora obnovy poškozených lesůlesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi podpoří obnovu zničených lesních porostů po přírodních katastrofách, především po větrných kalamitách. Včasnou obnovou dojde k minimalizaci eroze a poškození půd. Podopatření Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů zlepší hospodaření s půdou, především v souvislosti se zlepšením fyzikálních vlastností a chemismu půd vysazováním původních dřevin (cíleno na imisní oblasti) a ochranou melioračních a zpevňujících dřevin. Výstavbou stezek v okolí vodních tokův lesních porostech může dojít i k eliminaci erozních jevůna vodních tocích a v jejich povodích.

Opatření Agroenvironmentálně-klimatické opatření – část podpor tohoto opatření je vhodná k prevenci degradace půd, protože zajišťuje ochranu půd proti erozi (např. zatravňování).) Příznivý způsob hospodaření s půdou je rovněž podporován v rámci integrované produkce.

Opatření Ekologické zemědělství v rámci svého uceleného systému hospodaření snižuje riziko eroze půdy a zároveň vede k zvyšování obsahu humusu v orné půdě, které se následně příznivě projeví na snížení rizika degradace půdy.

Opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů bude minimalizovat erozi půdy podporou vybraných lesů s významným podílem listnatých dřevin, jedle a pařezin a ochranou dřevin s melioračními účinky na půdu. Průřezově bude naplňování cílů priority napomáhat opatření v oblasti předávání poznatků a vědomostí v zemědělství a lesnictví, zejména opatření Předávání znalostí a informační akce, které prostřednictvím zvyšování znalostní úrovně zemědělců, osob hospodařících v lesích a vlastníků lesů napomůže uplatňování vhodných způsobů při hospodaření. Jako podpůrné opatření zejména v oblasti sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe bude sloužit i Celostátní síť pro venkov.