+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 5.3

Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství v zemědělství a při zpracování potravin

Opatření Spolupráce může částí svých podpor přispět k naplňování cílů této prioritní oblasti. Jedná se zejména o spolupráci zemědělských podniků s dalšími subjekty v oblasti zpracování odpadů nebo využití energie z obnovitelných zdrojů.

Opatření Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností se zaměřuje na posílení diverzifikace zemědělských podniků do jiných druhů aktivit včetně využití zemědělské produkce/odpadů k výrobě obnovitelných zdrojů energie. Podporou výstavby bioplynových stanic zpracovávajících statková hnojiva přispívá opatření k ochraně životního prostředí tím, že dochází k omezení zakládání polních hnojišť. BPS tak přispívají k plnění nitrátové směrnice v ekologicky zranitelných oblastech, omezují únik nitrátů do podzemních vod a omezují emise amoniaku a metanu (skleníkových plynů ze skladování těchto materiálů). Dochází také ke snížení zápachu během aplikace těchto hnojiv na pole. BPS zpracovávající statková hnojiva přispívají k CO2 neutrální výrobě elektrické a tepelné energie a tím nahrazují fosilní paliva emitující do atmosféry nové skleníkové plyny.