+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřuje na podporu posunu ke znalostní ekonomice, tj. ekonomice založené na kvalitně vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, produkci kvalitních výsledků výzkumu, které se transformují do inovací v praxi a do konkurenční výhody českých firem, podporu kvalitního vzdělávacího systému, jeho transformace, rozvoj jazykového vybavení, využívání ICT, kreativity, podnikavosti a obecně podporu rozvoje klíčových znalostí a dovedností, uplatnění prvků rovných příležitostí ve vzdělávání a inkluzivních opatření, provázanost vzdělání s praxí, podporu zapojení vzdělávacích institucí do širokého partnerství s aktéry trhu práce, ale také s výzkumnými centry, systémovou podporu celoživotního učení, zvyšování dostupnosti a kvality nabídky dalšího obecného, občanského a profesního vzdělávání pro jednotlivce v návaznosti na potřeby trhu práce a společnosti, a to i v oblasti vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Program tvoří tři prioritní osy:

  1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
  2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání