+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP VVV / SC 1.1

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

Cílem je prostřednictvím posílení předpokladů pro excelentní výzkum zvýšit počet výzkumných týmů, které dosáhnou mezinárodní kvality z hlediska originality výzkumu a praktických dopadů výzkumu. Podpořeny budou výzkumné týmy a jimi využívané infrastruktury s kvalitativními předpoklady pro dosažení výzkumné excelence (např. publikace, aplikované výsledky, účasti v mezinárodních projektech). Klíčové je přitom využití existující moderní infrastruktury, posílení internacionalizace výzkumných týmů a koncentrace personálních a finančních zdrojů do rozvoje kapacit pro excelentní výzkum reagující na globální společenské výzvy v souladu s prioritami identifikovanými RIS3. Cílem je posílit, rozšířit a využít existující výzkumné kapacity tak, aby byly vytvořeny kvalitní podmínky pro realizaci výzkumu na světově srovnatelné úrovni. Mimo region hl. města Prahy nebude podporováno budování nových výzkumných center.

Oprávnění žadatelé:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, korporace (vč. obchodních), příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.).
 • Další subjekty provádějící výzkum.
 • Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace.
 • Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Rozvoj kapacit výzkumných týmů, včetně zajištění kvalitního technického personálu, získávání špičkových domácích i zahraničních výzkumníků, kvalitních začínajících výzkumníků a odborníků z aplikační sféry a zajištění souvisejících materiálních podmínek a potřeb pro samotnou výzkumnou činnost. V rámci aktivity bude možné financovat přístroje a zařízení, jakož i další materiální vybavení a náklady potřebné pro kvalitní pracovní podmínky výzkumných pracovníků podílejících se na projektu. Zároveň bude umožněno financování mzdových nákladů na rozšíření výzkumných týmů o špičkové domácí i zahraniční výzkumníky či o potřebný technický personál.
 • Dobudování, modernizace či upgrade stávajících výzkumných infrastruktur (zejména pro využití formou open access a sdílení mezi větším počtem partnerů se zvláštním zřetelem k infrastrukturám evropského či mezinárodního významu) a dalších výzkumných center. Budou financovány pouze výzkumné infrastruktury a výzkumná centra, jejichž zaměření je v souladu s výzkumnou specializací České republiky – prioritami identifikovanými v RIS3. Podporovaná bude rovněž dostavba vybraných projektů výzkumných infrastruktur OP VaVpI, u kterých bude povoleno fázování, resp. financování další fáze z OP VVV. Předpokladem pro infrastrukturní investice bude již existující základ výzkumného týmu, jehož členové se mohou prokázat kvalitními výsledky předchozího výzkumu (např. publikacemi, aplikovanými výsledky, účastí v mezinárodních projektech).
 • Budování nové či modernizace stávající vědeckovýzkumné infrastruktury a výzkumných center v Praze v oblastech výzkumné specializace České republiky – priorit identifikovaných v RIS3. U nově vybudovaných infrastruktur se předpokládá již existující základ výzkumného týmu, jehož členové se mohou prokázat kvalitními výsledky předchozího výzkumu (např. publikacemi, aplikovanými výsledky, účastí v mezinárodních projektech).
 • Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím – „open access“ (zakládání a zkvalitňování institucionálních repozitářů, datových archivů aj.).
 • Navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce s předními zahraničními pracovišti (v Evropské unii i mimo) a rozvoj výzkumné spolupráce s těmito pracovišti.
 • Zapojení výzkumných týmů do mezinárodních výzkumných projektů v oblastech národních a evropských priorit, které budou realizovány v rámci existujících iniciativ EU na podporu výzkumu a inovací (zejména aktivit v programu Horizon 2020, především v pilíři Excellent Science a Joint Programming Initiatives dále např. v rámci Joint Technology Initiatives, schémat Teaming a Twinning, ERA Chairs apod.), včetně možnosti dofinancování či doplňkového financování aktivit podpořených v rámci těchto programů a iniciativ na národní úrovni. Program umožní komplementární financování k projektům (v souladu s prioritami RIS3) schváleným v rámci uvedených mezinárodních výzkumných programů a iniciativ. Komplementární financování nebude umožňovat pokrytí povinného financování, ale dodatečných nákladů v rámci schválených projektů, např. na přístroje a zařízení. Prostředky Programu tak napomohou k lepším výsledkům projektů českých výzkumných týmů a jejich prosazení na mezinárodní úrovni.
 • Kofinancování projektů v programu Horizon 2020 (při dodržení zákazu dvojího financování stejných rozpočtových položek a rovněž při dodržení principu nenahrazování národního spolufinancování části projektů v Horizon 2020 prostředky z ESIF) a financování kvalitních projektů, které úspěšně prošly hodnocením programu Horizon 2020, avšak z důvodu omezených finančních prostředků nebyly financovány z programu Horizon 2020 (tzv. „shortlisted“ projektů). Financované projekty musí být v souladu s prioritami RIS3. Cílem aktivity je zvýšit dosud nízkou účast českých výzkumných týmů v rámcových programech.
 • Vytvoření nových a rozvoj stávajících návštěvnických center v podpořených výzkumných centrech a infrastrukturách, včetně souvisejících popularizačních programů, aktivit a materiálů (jako doplňková aktivita k podpoře kapacit excelentních výzkumných týmů).
 • Dodávky částí infrastruktur a výzkumných zařízení do mezinárodních výzkumných infrastruktur („in kind contribution“) českými výzkumnými organizacemi.