+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP VVV / SC 1.2

Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Cílem je zvýšit praktické přínosy výzkumu pro řešení společenských výzev a obecně pro společnost, čehož bude dosaženo zejména prostřednictvím budování a posílení kapacit pro efektivní spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v předaplikačním výzkumu. Výsledky přispějí ke zvýšení kvality života obyvatel a k řešení velkých společenských témat. Výše zmíněný výzkum bude naplňovat strategické dlouhodobé potřeby trhu s využitím stávajících výzkumných infrastruktur. Na tento cíl synergicky navazují intervence Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zaměřené na transfer technologií a průmyslový výzkum ve spolupráci výzkumných organizací a podniků.

Oprávnění žadatelé:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, korporace vč. obchodních, příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.).
 • Subjekty provádějící výzkum.
 • Orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků), jim podřízené či jimi zřízené organizace.
 • Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3.
 • Další subjekty provádějící výzkum či neformální vzdělávání (propagace/ popularizace výsledků VaVaI).

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství využívajících existující výzkumnou infrastrukturu (typu evropských kompetenčních center, kolokačních center apod.).
 • Budování kapacit a realizace výzkumných projektů v předaplikační fázi, na základě dlouhodobých potřeb trhu i společnosti s velkým potenciálem pro dosažení průlomových výsledků.
 • Podpora přípravy mezinárodních výzkumných projektů Future emerging technologies (FET) – zejména aktivity typu definování společné výzkumné agendy a budování konsorcia v přímé souvislosti s přípravou projektů.
 • Kofinancování projektů v programu Horizon 2020 (při dodržení zákazu dvojího financování stejných rozpočtových položek a rovněž při dodržení principu nenahrazování národního spolufinancování části projektů v Horizon 2020 prostředky z ESIF) a financování kvalitních projektů, které úspěšně prošly hodnocením programu Horizon 2020, avšak z důvodu omezených finančních prostředků nebyly financovány z programu Horizon 2020. Financované projekty musí být v souladu s prioritami RIS3. Cílem aktivity je zvýšit dosud nízkou účast českých výzkumných týmů v rámcových programech.