+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP VVV / SC 1.3

Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

Cílem je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3. Infrastrukturně zaměřené intervence budou probíhat v synergii s podporou výzkumně zaměřených studijních programů uskutečňovanou ze specifického cíle 5 prioritní osy 2.

Oprávnění žadatelé:

  • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, korporace (vč. obchodních), příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.).
  • Další subjekty provádějící výzkum.
  • Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace.
  • Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Zkvalitnění infrastrukturních podmínek vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR, které spolupracují na výzkumně zaměřených studijních programech relevantních pro RIS3. Podporovány budou investice do dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a investice do výzkumného vybavení pro vzdělávací účely (přístrojů, laboratorního vybavení, výpočetní techniky aj.).
  • V odůvodněných případech také budování nové infrastruktury pro rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. Výstavba nové infrastruktury bude podporována v případech vzniku nových oborů (především technických), které jsou poptávány výzkumnými organizacemi a odvětvími náročnými na znalosti. Ze strany vysokých škol žádajících o podporu bude nutné jak u nových, tak u dobudovávaných infrastruktur doložit informace o aktuálním využívání a vytížení stávajících objektů a infrastruktur dané vysoké školy, včetně plánu na jejich další využívání, informace o plánovaných investicích vysoké školy v novém programovém období, včetně dopadů na využití/vytíženost stávajících objektů a infrastruktur; analýzy očekávaného vývoje počtu studentů v budoucích letech, informace o plánovaných způsobech kofinancování předložených projektů i o řešení udržitelnosti plánovaných nově vybudovaných infrastruktur. Tyto informace budou začleněny do strategických plánů vysokých škol.