+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP VVV / SC 1.4

Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

Cílem je zvýšit kvalitu strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni a zavést motivační systém hodnocení a financování výzkumných organizací. Kvalitnější strategické řízení výzkumu bude založeno zejména na rozsáhlejším využívání znalostí o dopadech uskutečněných programů a politik a na účinnější koordinaci řízení výzkumné politiky na všech hierarchických úrovních.

Oprávnění žadatelé:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, korporace (vč. obchodních), příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.).
 • Další subjekty provádějící výzkum.
 • Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace.
 • Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni – vytvořením a implementací systému pro technology assessment a technology foresight, vytvořením systému pro sledování a vyhodnocování veřejných intervencí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vytvořením a implementací národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (open acccess), budováním institucionálních kapacit apod. Cílem těchto aktivit je snižování administrativní zátěže pro výzkumníky.
 • Implementace nového, motivačního systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací podle kvality, vedoucího k posílení role výzkumných organizací v ekonomickém rozvoji.
 • Vytvoření a implementace mechanizmů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA a dalších).
 • Řízení RIS3 na národní úrovni a zajištění její efektivní implementace přispívající ke zvýšení kvality strategického řízení výzkumu a vývoje, včetně řízení entrepreneurial discovery procesu a budování partnerství.
 • Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro centralizované zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum a vývoj (databází, registrů apod.), včetně vytvoření a implementace národního systému pro nákup licencí k využívání nákladných elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace.
 • Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro integrovanou komunikaci o výsledcích výzkumu a vývoje včetně opatření na zvýšení úrovně prezentace výsledků VaV (včetně vytvoření databáze přístrojového vybavení výzkumných organizací pro potřeby externích uživatelů).