+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP VVV / PO 2

Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

V prioritní ose budou podporována opatření směřující především k lepší kvalitě a výsledkům vysokoškolských institucí a bude tak naplňována jedna z priorit strategie Evropa 2020 „Unie inovací“. Na zvýšení kvality budou zaměřena opatření na zvýšení relevance vysokoškolského studia pro trh práce a potřeby společnosti. PO 2 je také zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV a s tím spojené zlepšení podmínek pro výuku propojenou s výzkumem. Zaměření podporovaných aktivit bude ve vazbě na identifikované priority RIS 3.

Cíle osy budou naplňovány prostřednictvím provázání činností VŠ s praxí, posilování mezinárodního prostředí a spolupráce na VŠ opět v návaznosti na strategické směřování VŠ, s možností návazného podpoření účasti v programu Erasmus+, především jeho klíčových akcí 1 a 2.

Specifické cíle: 

 1. Zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce
 2. Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů
 3. Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách
 4. Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol
 5. Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
 6. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

Oprávnění žadatelé:

Typy příjemců pro specifický cíl 2.1 až 2.4:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Orgány státní správy a samosprávy včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace.
 • Pro specifický cíl 2: další subjekty – vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, vyšší odborné školy, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další instituce podílející se na realizaci intervencí specifického cíle 2, nutnou podmínkou je spolupráce s vysokou školou.
 • Partnerem mohou být i další subjekty podílející se na realizaci intervencí specifických cílů 1-4 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, vyšší odborné školy, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další instituce podílející se na realizaci intervencí specifických cílů 1-4.

Okruh příjemců může být dále rozšířen nebo naopak zúžen v dalších dokumentech, jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Typy příjemců pro specifický cíl 2.5:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, korporace (vč. obchodních) příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd).
 • Další subjekty provádějící výzkum či neformální vzdělávání (propagace/popularizace výsledků VaVaI, např. science learning centra, návštěvnická centra apod.).
 • Orgány státní správy a samosprávy včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace.
 • Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3.

Okruh příjemců může být dále rozšířen nebo naopak zúžen v dalších dokumentech, jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Typy příjemců pro specifický cíl 2.6:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Okruh příjemců může být dále rozšířen nebo naopak zúžen v dalších dokumentech, jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

Příklady pro specifické cíle 2.1 až 2.5:

 • Zkvalitnění výuky na vysokých školách: Podpora vzdělávací činnosti a dalších tvůrčích činností (výzkumné, umělecké, praktické apod.) spojených s profilací studijních programů vysokých škol a podporou vzniku a rozvoje studijních programů zaměřených na praxi, podpora zvyšování kvalifikace a pedagogických kompetencí akademických pracovníků včetně soft skills a jazykových znalostí. Podpůrné aktivity pro zkvalitnění vzdělávací činnosti na VŠ (např. modernizace softwarového vybavení potřebného pro vzdělávací činnost, zavádění nových metod výuky).
 • Zvyšování relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce: Podpora rozvoje profilace studijních programů/oborů vysokých škol v souladu s potřebami trhu práce, podpora tvorby a výrazných úprav studijních programů v souladu s aktuální a dlouhodobou perspektivou vývoje na úrovni regionální, národní i mezinárodní, podpora spolupráce mezi vysokými školami a subjekty aplikační sféry, např. prostřednictvím nástrojů typu „profesorských židlí“, podpora podnikavosti a tzv. soft skills (vč. výuky realizované odborníky z aplikační sféry). Podpora rozvoje především bakalářských, ale i magisterských studijních programů a oborů zaměřených na praxi.
 • Vytvoření či modernizace studijních programů zaměřených na výzkum, s důrazem na problémově orientovaný výzkum, sepjetí s praxí vč. problematiky transferu znalostí a na internacionalizaci programů (programy v angličtině, rozvoj mezinárodní mobility) a meziinstitucionální spolupráci (zejména s ústavy AV ČR).
 • Získání a zapracování klíčových a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků, včetně zahraničních výzkumných a akademických pracovníků, pro akreditované studijní programy.
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na vysokých školách: Podpora rozšiřování spektra příležitostí pro mezinárodní mobilitu studentů a akademických i neakademických pracovníků, zvýšení podílu předmětů vyučovaných v cizím jazyce, rozvoj vhodných služeb pro studenty ze zahraničí i České republiky a akademické i neakademické pracovníky. Podpora přijímání zahraničních pracovníků s cílem internacionalizovat personální strukturu vysokoškolského systému. Rozvoj strategických partnerských vztahů se zahraničními institucemi např. v rámci double/joint degree.
 • Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků (příliv výzkumníků ze zahraničí do výzkumných organizací v ČR).
 • Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků ve výzkumu a vývoji a studentů v rámci navázaných strategických partnerství českých a zahraničních výzkumných a vysokoškolských institucí (studijní pobyty, stáže, školení).
 • Vznik a rozvoj studijních programů typu mezinárodních graduate schools a doctoral schools, včetně vytvoření a implementace mechanizmů podpory talentovaných Ph.D. studentů a postdoců (např. juniorské výzkumné granty).
 • Rozvoj kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a vysokých škol, podpora systémů pro strategické a efektivní řízení výzkumných organizací a systémů hodnocení a zabezpečování kvality: Řízení spolupráce s aplikační sférou, řízení lidských zdrojů a kariérní rozvoj ve výzkumných organizacích (vč. VŠ) s důrazem na integraci principů rovných příležitostí, technology road mapping, vytváření a implementace strategií pro internacionalizaci výzkumu, vytváření a implementace strategií otevřeného přístupu k výsledkům a vědeckým informacím, rozvoj kapacit a lidských zdrojů pro interní hodnocení kvality, rozvoj lidských zdrojů v oblasti manažerského řízení; podpora přípravných procesů pro získání akreditace, podpora zavádění efektivních principů řízení VŠ.
 • Podpora opatření na popularizaci vědy a výzkumu, která budou mít dopad na laickou i odbornou veřejnost včetně dětí, žáků a studentů, vytváření a implementace strategií a systémů pro popularizaci výzkumu, včetně programů školení výzkumných pracovníků v oblasti komunikace a popularizace výzkumu a vývoje, pořádání tematických letních škol apod. Podpořena bude na celém území České republiky možnost upgrade expozic a tvorba nových vzdělávacích programů spojených s neformálním vzděláváním, které slouží k popularizaci výzkumu. Vzhledem k zaměření této prioritní osy se bude jednat o aktivity menšího rozsahu.
 • Podpora lidských zdrojů pro efektivní implementaci RIS3 na regionální úrovni včetně podpory specializovaných školení, stáží apod.
 • Příprava a rozvoj nových nebo inovovaných nástrojů, které povedou k naplňování RIS3.
 • Příprava projektových záměrů přispívajících k naplnění cílů RIS3 připravených za podpory Smart Akcelerátoru.
 • Opatření ke snižování míry studijní neúspěšnosti: Vznik a rozvoj poradenských center; tvorba motivačních programů; revize systémů přijímacího řízení; analýza bariér v přístupu ke studiu a studijní úspěšnosti; revize kurikula studijních programů a analýza reálné studijní zátěže v návaznosti na výstupy z učení.
 • Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe,včetně zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků, podpora opatření na rozšíření zájmu aplikační sféry o výsledky VaV, jejich aplikaci a prezentaci.
 • Personální zajištění interní grantové podpory pro výzkumné organizace, zejména pro mezinárodní výzkumné projekty a zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků (školení v oblasti psaní projektů, řízení projektů, identifikace nových příležitostí aj.).
 • Podpora rovnovážného profesního rozvoje výzkumnic a výzkumníků v souladu s přístupem kulturní a institucionální změny pro prosazování genderové rovnosti (podpora znovuzačlenění výzkumných pracovníků do výzkumné činnosti po časové odmlce z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, projektů zaměřených na zvýšení atraktivity přírodních a technických věd pro studentky).
 • Součástí předchozích aktivit na podporu lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji může být i pořádání národních a mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů.
 • Aktivity zaměřené na zkvalitnění informovanosti o nabízených studijních programech a studiu na vysoké škole pro zájemce o studium s cílem snížit tak jejich budoucí studijní neúspěšnost. Aktivity zaměřené na snížení studijní neúspěšnosti stávajících studentů budou zaměřeny převážně na podporu individualizace výuky, zkvalitnění dovedností pracovníků poradenských center vysokých škol včetně sdílení těchto zkušeností s pracovníky jiných vysokých škol, zlepšení služeb poskytovaných těmito centry, včetně kariérového poradenství a zavedení minimálního standardu těchto služeb, přípravu a implementaci vyrovnávacích kurzů s ohledem na diverzifikované znalosti nových studentů.
 • Aktivity, které mají ovlivnit studenty a budoucí studenty se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit (především Romů), s cílem zvýšit jejich počet na vysokých školách. Tyto aktivity budou směřovat ke zvýšení informovanosti o práci s těmito studenty a zkvalitnění souvisejících kompetencí akademických a dalších pracovníků vysokých škol, včetně pracovníků poradenských center. Aktivity budou dále zaměřené na výměnu zkušeností o této problematice, podporu asistentů včetně jejich vzdělávání (i studentských asistentů) pro výše uvedené typy studentů, přípravu, zlepšení dostupnosti a zkvalitňování vhodně přizpůsobených studijních materiálů. V neposlední řadě budou aktivity zaměřeny také na individuální podporu zájemců o studium na vysoké škole, usnadnění přechodu žáků ze středních škol či vyšších odborných škol na vysokou školu a na podporu motivace ke studiu na vysoké škole.
 • Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na trh práce, a podpora pořizování a tvorby relevantních pomůcek.

Příklady pro specifický cíl 2.6:

 • Úprava prostorů a pořízení potřebného vybavení tak, aby vyhovovaly studentům se specifickými potřebami.
 • Rozvoj a modernizace učeben a laboratoří, které slouží vzdělávacím aktivitám, vč. pořízení příslušného přístrojového a materiálového vybavení, aby přispívalo k vyšší kvalitě vzdělávací činnosti na vysoké škole, k jejich konkurenceschopnosti, a odpovídalo inovované výuce.
 • Rozvoj prostorů určených pro praktickou výuku na vysoké škole (např. cvičné operační sály, simulace soudních procesů, prostory pro uměleckou tvorbu a performance spojené se vzdělávací činností).
 • Rekonstrukce a obnova nevyhovujících objektů určených pro vzdělávací činnost na vysoké škole za účelem zkvalitnění poskytované vzdělávací činnosti, zejména na území hlavního města Prahy.
 • Zpřístupnění nových a rozšíření přístupu ke stávajícím informačním zdrojům, systémům manažerského řízení; modernizace softwarového zařízení, aby umožnily zavedení a rozvoj vnitřních systémů hodnocení a zajišťování kvality na vysoké škole.