+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP VVV / PO 3

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání na všech jeho stupních s cílem podpořit potenciál každého jednotlivého dítěte a žáka rozvíjet své kompetence během celého života, rozvoj klíčových kompetencí, komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření, zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.

Specifické cíle:

 1. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
 2. Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
 3. Zlepšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 4. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 5. Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
 6. Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
 7. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Oprávnění žadatelé:

 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol.
 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.
 • Běžné školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy.
 • Běžné školy hlavního vzdělávacího proudu a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy.
 • V případě projektů zaměřených na aktivizační programy pro děti a žáky se zdravotním postižením mohou být příjemci školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením.
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace.

Okruh příjemců může být dále rozšířen nebo naopak zúžen v dalších dokumentech, jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.