+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP VVV / SC 3.1

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Cílem je zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami, řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu.

Oprávnění žadatelé:

 • Běžné školy hlavního vzdělávacího proudu a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy.
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace.
 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.

Okruh příjemců může být dále rozšířen nebo naopak zúžen v dalších dokumentech, jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Tvorba a realizace místních plánů pro rozvoj vzdělávání, jejichž důležitou komponentou jsou opatření na podporu společného (inkluzivního) vzdělávání. Místní akční plány rozvoje vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a plány aktivit pro rozvoj vzdělávání v jednotlivých školách budou podpořeny jako dlouhodobá intervence, která se skládá ze dvou fází – sběr dat a vytvoření plánu a následně jeho realizace v dalších letech. Pro kvalitní přípravu a zpracování těchto akčních plánů je potřebné vzdělávání pracovníků veřejné správy a pracovníků organizací zabývajících se vzděláváním a poskytováním poradenských služeb (pracovníků školských odborů zřizovatelů škol, pracovníků školských poradenských zařízení – ŠPZ, OSPOD, NNO apod.).
 • Aktivity se v těchto územích zaměří na posílení kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů běžných škol (včetně vedoucích pracovníků) pro inkluzivní vzdělávání a překonávání předsudků, aby osobní a společenské faktory, jako je např. pohlaví, zdravotní postižení či znevýhodnění, etnický původ či rodinné zázemí, nepředstavovaly pro jednotlivce překážky pro naplnění jeho vzdělávacího potenciálu a uplatnění v budoucím životě. Dále se aktivity zaměří na kompetence pro práci s heterogenní skupinou, pedagogickou diagnostiku, formativní hodnocení a na moderní (aktivizující) metody výuky pro zvýšení její kvality. Budou zde podpořeny aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků a navrhování vhodných vyrovnávacích a podpůrných opatření v součinnosti s MŠ a ZŠ, NNO a OSPOD. Zároveň bude podpořeno ověřování a zavádění vyrovnávacích a podpůrných opatření na ZŠ, rozvoj školních poradenských pracovišť, zlepšování sociálního klimatu ve školách a rozvoj a ověření metod zmírňování interetnického.
 • Realizace programů zaměřených na prevenci školní neúspěšnosti dětí začne v těchto územích již v předškolním období. Důležitým nástrojem je především začleňování dětí ohrožených školním neúspěchem do běžných MŠ při současném poskytování potřebné podpory pro jejich vzdělávání, podpora neinstitucionálních forem předškolního vzdělávání dětí sociálně znevýhodněných v odůvodněných případech (včasná péče o děti se sociálním znevýhodněním), dále také rozvoj spolupráce pedagogických služeb (včetně poradenských), sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání (včetně aktivit zacílených na jasnou prezentaci pozitiv začlenění romských dětí do předškolního vzdělávání a posilování romských rodin v jejich roli partnerů pro vzdělávání dětí) a koordinace a spolupráce při sociálně- pedagogických intervencích v rodinách, kde žijí sociálně znevýhodněné děti, stejně jako následná spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ.
 • Na území celé České republiky budou realizována opatření pro snižování předčasného ukončování vzdělání v běžných školách u žáků z cílových skupin. Budou podpořeny aktivity směřující k posílení motivace ke vzdělávání, podpůrné skupiny, podpora při přechodu ze ZŠ na SŠ a při vstupu na trh práce a aktivity vedoucí k vyšší míře začleňování (zvýšení počtu) dětí a žáků z cílové skupiny do již existujících organizací zájmového a neformálního vzdělávání, programy druhé šance a propojení s formálním vzděláváním.
 • Budou podpořeny aktivity vedoucí k lepšímu začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem. Znalost českého jazyka je podmínkou úspěšného absolvování školní docházky jako předpokladu pro budoucí život. Bude podpořena příprava metodických materiálů umožňujících zjišťovat potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (včetně českého etnolektu), materiály pro práci s touto cílovou skupinou a pedagogové budou v této problematice vzděláni. Pro bezproblémové zvládnutí školní docházky dětí a žáků z cílové skupiny bude ve školách rozvíjeno vzdělávání pro lepší porozumění kulturnímu zázemí, pro větší citlivost k odlišnému náboženskému vyznání a vzdělávání k odstraňování projevů intolerance a diskriminace.
 • V transformaci ústavní a ochranné výchovy budou podpořeny systémové aktivity pro posílení preventivních služeb, které budou směřovat k podpoře dítěte a jeho rodiny s cílem zachování dítěte ohroženého rizikovým chováním v původním rodinném prostředí. Bude podpořeno zvýšení kvality péče poskytované zařízeními ústavní a ochranné výchovy, a to díky implementaci standardů kvality do praxe a vzdělávání pracovníků, zlepšení nabídky diferencovaných programů v zařízeních, která bude odpovídat individuálním potřebám dětí, standardům kvality a potřebám daného regionu, zvýšení bezpečí v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy a zvýšení provázanosti a prostupnosti jednotlivých složek systému péče o děti a mládež v preventivně výchovné péči, ústavní nebo ochranné výchově.