+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP Z / Prioritní osa 1

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Prioritní osa je navržena tak, aby řešila stěžejní problémy nezaměstnanosti v ČR a to formou aktivní politiky zaměstnanosti. Podpora je zaměřena na realizaci specifických opatření na podporu snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života. Dále pak na rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků a podporována bude rovněž modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, a dále realizace cílených opatření na podporu zaměstnanosti mládeže.

Oblasti podpory:

 1. Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
 2. Rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života
 3. Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
 4. Modernizace a posílení institucí trhu práce včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků
 5. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže

Oprávnění žadatelé:

 • Uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání.
 • Obce a města.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Vzdělávací a poradenské organizace a další.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.