+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP Z / OP 1.3

Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Podpora je zaměřena především na rozvoj podnikového vzdělávání, na podporu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a organizací. Cílem této podpory je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Oprávnění žadatelé:

 • Zaměstnavatelé.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Profesní a podnikatelská sdružení.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a jimi řízení/zřizované instituce
 • Sociální partneři a další.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
 • Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích.
 • Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou vzdělávacích klastrů).
 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním.
 • Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců.
 • Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků.
 • Podpora odborné praxe a stáží v podnicích.
 • Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce.
 • Budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními partnery.