+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP Z / PO 2

Sociální začleňování a boj s chudobou

Podpora je zaměřena na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trh práce, rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, podporu sociálního podnikání a na podporu rozvojových strategií řízených a na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problémů v oblasti lokální zaměstnanosti a sociálního začleňování.

Oblasti podpory:

 1. Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení zaměstnanosti
 2. Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
 3. Komunitně vedené strategie místního rozvoje

Oprávnění žadatelé:

 • Poskytovatelé služeb.
 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace.
 • Svazky obcí.
 • Organizační složky státu a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Zaměstnavatelé.
 • Sociální podniky.
 • Školy a školská zařízení.
 • Výzkumné a vzdělávací instituce.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.