+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP Z / OP 2.2

Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Podpora je zaměřena na lepší dostupnost, prostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti (včetně služeb pro neformální pečovatele) a dalších navazujících služeb obecného zájmu přispěje k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, sníží závislost na sociálních dávkách i riziko mezigeneračního přenosu chudoby. Služby by měly být dobře dostupné jejich uživatelům, což přispívá k nezávislému způsobu života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci jejich uživatelů.

Specifické cíle:

 1. Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 2. Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí

Oprávnění žadatelé:

 • Poskytovatelé služeb.
 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace.
 • Svazky obcí.
 • Organizační složky státu a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Zaměstnavatelé.
 • Školy a školská zařízení.
 • Výzkumné a vzdělávací instituce.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory), zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami.
 • Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci.
 • Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných služeb.
 • Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce při řešení situace osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce: rozšiřování metody case managementu, aktivity podporující spolupráci v síti mezi ÚP ČR, poskytovateli služeb, místní samosprávou, zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry apod.
 • Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry (zejména veřejná správa, kraje, obce, poskytovatelé služeb), dostupné i široké veřejnosti: jedná se zejména systém výkaznictví sociálních služeb (bude sloužit pro sledování dat o poskytovaných službách v území), registr sociálních služeb (pro základní evidenci poskytovatelů služeb s vydaným oprávněním), sledování sociálních jevů a sociálních programů (pro plánování rozvoje služeb ve vztahu k výskytu sociálních jevů ve společnosti a pro efektivní alokaci zdrojů).
 • Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí a v dalších navazujících službách (včetně služeb pro neformální pečovatele) a organizacích podporujících sociální začleňování, včetně vytváření kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí.
 • Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní rodinné péče a sociálního začleňování.
 • Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizacemi s udělenou akreditací Ministerstva vnitra, vznik dobrovolnických center apod.;
 • Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování procesu), včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje služeb.
 • Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků v sociálních službách, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků v službách pro rodiny a děti a dalších navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování včetně orgánů sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání neformálních pečovatelů.
 • Podpora a posilování koordinační role obcí (tvorba strategií spočívajících na odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení).
 • Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků v sociálních službách, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků v službách pro rodiny a děti a dalších navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování včetně orgánů sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání neformálních pečovatelů.
 • Podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování kompetencí sociálních pracovníků zejména formou vzdělávání sociálních pracovníků pracujících ve službách a ve veřejné správě, metodických podpor, výměnných stáží například v oblastech rozvoje schopnosti posoudit sociální situaci klienta, case managementu, multidisciplinárního plánování podpory a pomoci v rámci konkrétní situace klienta, dovednosti síťování v rámci konkrétního území, rozpoznání rizik a dopadů institucionalizace a jejího předcházení, apod.; vzdělávání pracovníků a dalších relevantních aktérů v oblasti prevence diskriminace a rovných příležitostí, v oblasti ochrany práv zranitelných skupina prevence špatného zacházení.
 • Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO.
 • Podpora specializačního postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a oborech s nedostatečným pokrytím péče. Kromě specializačního vzdělávání budou podporovány rovněž odborné stáže a příprava vzdělávacích materiálů.
 • Zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla poskytována v nedostatečném objemu, včetně péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Financovány budou především potřebné režijní náklady (např. jízdné) a vzdělávání zdravotnického personálu apod.
 • Vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdraví zaměřených na tvorbu a realizace programů podpory zdraví a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin.
 • Realizace screeningových programů a zlepšení jejich dostupnosti nejrizikovějším skupinám.
 • Podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické péče, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele.
 • Aktivity na podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity, jako jsou:
  • Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro lékařské i nelékařské pracovníky poskytovatelů psychiatrické péče v oborech, jako je např. psychoterapie, krizová intervence, case management, specifické komunikační dovednosti, fyzická bezpečnost pracovníků, vzdělání v oboru psychiatrické sestry, komunitní psychiatrické sestry. Dále vzdělávání pro osoby zapojené do procesu reformy psychiatrické péče, ať již jde o lékařské a nelékařské pracovníky (např. praktičtí lékaři) nebo nezdravotníky (učitelé, pracovníci státní správy apod.).
  • Informační a destigmatizační programy na podporu duševního zdraví a života bez závislosti pro pacienty, jejich rodinné příslušníky, neformální pečovatele nebo veřejnost přicházející do styku s duševně nemocnými jako jsou např. přednášky, workshopy, diskuse, kampaně, peerovské programy apod.