+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP Z / PO 3

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Aktivity podporované v rámci této prioritní osy jsou zaměřeny jak na inovace s vysokou inovační intenzitou, založené na poptávce ze strany veřejné správy a úzké spolupráci s veřejnou správou, tak na inovace dílčí, spíše na místní úrovni či na úrovni neziskových či soukromých organizací. Prioritní osa tak bude podporovat celkovou inovační intenzitu operačního programu.

Oblasti podpory:

 1. Zvýšení efektivity sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech Operačního programu zaměstnanost

Oprávnění žadatelé:

 • Veřejně prospěšné organizace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace.
 • Ústřední orgány státní správy.
 • Organizační složky státu.
 • Úřad práce ČR.
 • Sociální partneři.
 • Zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace.
 • Vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné organizace.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

Aktivity, které přispějí ke vzniku a rozvoji inovačního prostředí:

 • Podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací – inovačních „laboratoří, hubů a inkubátorů“ na příslušné úrovni zaměřených na podporu inovací v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy – ve formě nákladů na vznik, částečné pokrytí nákladů na provoz, náklady na pilotní testování v nich vzniklých inovací, podpora a další rozvíjení stávajících aktivit u již existujících subjektů.
 • Vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a poptávku (vzdělávání aktérů na straně poptávky i nabídky, vznik inovační platformy – podpora síťování a spolupráce aktérů, apod.)
 • Podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe a fungujících principů a jejich šíření.

V oblasti tvorby sociálních inovací a rozvoje mezinárodní spolupráce budou podpořeny následující oblasti a témata:

 • Aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti, zprostředkování práce, inovace v zaměstnávání mladých a starších lidí, inovace přispívající k rovným příležitostem na trhu práce a s důrazem na sladování pracovního a rodinného života, vznik nových pracovních příležitostí a přeměnu stávajících pracovních pozic v kontextu tzv. green economy a kreativní odvětví.
 • Rozvíjení nových forem spolupráce regionů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování.
 • Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám trhu práce, rozvoj lidských zdrojů ve firmách, inovace na pracovištích a rozvoj dalšího vzdělávání a strategií celoživotního vzdělávání pro zaměstnance.
 • Nové přístupy k aktivnímu a zdravému stárnutí, zejména v souvislosti s udržením starších osob na trhu práce.
 • Efektivní využití potenciálu migrace – způsoby práce s migranty v návaznosti na jejich inklusi na trh práce (např. řešení nelegálních forem zaměstnanosti) a aktuální potřeby trhu práce.
 • Zvyšování efektivity sociálních služeb a nové způsoby jejich financování a spolupráce se zaměstnavateli.
 • Inovace v oblasti dlouhodobé péče, propojení sociální a zdravotní péče.
 • Podpora práce komunitních organizací a dalších místních iniciativ s cílem zlepšování vztahu a koordinace mezi různými organizacemi se záměrem poskytovat vylepšené služby, které reagují na aktuální potřeby klientů
 • Podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovuzačlenění do bydlení.
 • Inovace v oblasti sociálního začleňování, podpora inovací pro řešení vyloučených lokalit a lokalit, které jsou sociálním vyloučením ohrožené.
 • Aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější fungování NNO, snižující závislost NNO na veřejných zdrojích, naopak vedoucí k lepšímu a efektivnějšímu využívání firemního dárcovství a spolupráce NNO se soukromou sférou.