+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP Z / PO 4

Efektivní veřejná správa

Aktivity v rámci této prioritní osy jsou zaměřené na řešení příčin nízké transparentnosti a efektivity veřejné správy, vysoké administrativní a regulatorní zátěže a nedostatečné odbornosti pracovníků veřejné správy.

Oblasti podpory:

 1. Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Oprávnění žadatelé:

 • Organizační složky státu.
 • Státní příspěvkové organizace.
 • Obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn.
 • Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.
 • Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupčních rizik.
 • Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry mezi veřejnou správou a občany mimo jiné prostřednictvím propagačních a popularizačních aktivit, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy podpora publikace relevantních dat a informací, i na principu „open data“.
 • Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
 • Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění; další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu.
 • Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.
 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě.
 • Profesionalizace státní služby.