+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / Prioritní osa 4

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu si klade za cíl posilovat biodiverzitu a přirozenou funkci krajiny spolu se zlepšením kvality prostředí v sídlech.

Specifické cíle:

 1. Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 2. Posílit biodiverzitu
 3. Posílit přirozené funkce krajiny
 4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR).
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.