+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 4.1

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Cílem podporovaných opatření bude zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných území, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření. Nezbytným podkladem pro tvorbu plánovacích dokumentů je sledování stavu předmětů ochrany. Z tohoto důvodu bude součástí monitoring na daných územích poskytující informace a nezbytná data k posouzení účinnosti opatření a vývoji území potřebného pro ochranu přírody a krajiny.

Oprávnění žadatelé:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
  • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů).
  • Státní podniky.
  • Veřejné výzkumné instituce.
  • Veřejnoprávní instituce.
  • Příspěvkové organizace.
  • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
  • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
  • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
  • Podnikatelské subjekty.
  • Obchodní společnosti a družstva.
  • Fyzické osoby podnikající.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.