+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 4.1

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Cílem podporovaných opatření bude zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných území, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření. Nezbytným podkladem pro tvorbu plánovacích dokumentů je sledování stavu předmětů ochrany. Z tohoto důvodu bude součástí monitoring na daných územích poskytující informace a nezbytná data k posouzení účinnosti opatření a vývoji území potřebného pro ochranu přírody a krajiny.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů).
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.