+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / Prioritní osa 3

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Cílem prioritní osy je předcházení vzniku odpadů a zlepšit celkovou úroveň jejich využití (úroveň recyklace). Dalším úkolem je odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré spolu s odstraněním ekologických zátěží.

Specifické cíle:

 1. Prevence vzniku odpadů
 2. Zvýšit podíl materiálového a energetického využívání odpadů
 3. Rekultivovat staré skládky
 4. Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
 5. Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.