+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 3.1

Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle tohoto opatření patří snížení množství odpadů z výroby (předcházení vzniku průmyslových odpadů), příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití (předcházení vzniku komunálních odpadů jako je např. textil, nábytek, aj.), a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku.
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
 • Zavádění tzv. systému „door-to-door“.