+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 3.2

Zvýšit podíl materiálového a energetického využívání odpadů

Smyslem tohoto specifického cíle je dosažení zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, budovaní třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů a systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů (papír, plast, sklo, BRKO a kovy), tam kde to bude možné podporovat zavádění tzv. systému „door-to-door“.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
 • Doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady.
 • Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů.
 • Třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi.
 • Doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné.
 • Budování systémů odděleného sběru bioodpadů.
 • Podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady.
 • Budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě.
 • Budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů.
 • Doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů.
 • Technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního polystyrénu, stavebních prvků z PVC ).
 • Budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO).
 • Zařízení pro tepelné zpracování odpadů.
 • Výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů.
 • Zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů, či jejich modernizace.
 • Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, či jejich modernizace.
 • Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů.
 • Instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách.