+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 3.4

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Smyslem specifického cíle je provést zdokumentování co největšího počtu lokalit a na základě získaných informací provést jejich prioritizaci, získaná data zanést do informačního systému, provést průzkumné práce na kontaminovaných lokalitách a na základě jejich výsledků zpracovat analýzy rizik. Na základě výsledků analýz rizik provést, u nejvážněji kontaminovaných lokalit, které mohou představovat vážná rizika pro lidské zdraví či pro životní prostředí, sanační zásah směřující k odstranění kontaminace a rizik z ní vyplývajících.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Státní organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.
 • Realizace průzkumných prací (včetně do průzkumů), analýz rizik.
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit.