+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 3.5

Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Smyslem specifického cíle je snížit průmyslové znečištění,  zvýšit bezpečnost při nakládání s chemickými látkami, snížit  množství emisí a přenosů látek, pokles kontaminace složek životního prostředí (včetně potravinového řetězce) chemickými látkami. Naplnění specifického cíle povede k rozvoji, inovaci a aplikaci technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Rekonstrukce chladícího zařízení – změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů.
 • Protipožární izolace zásobníků LPG.
 • Vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů.
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek.
 • Rekonstrukce skladů hořlavých kapalin.
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků.
 • Rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv.
 • Výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií.
 • Modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek.
 • Znalostní portály – vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií,
 • Informační systémy pro podporu prevence závažných havárií.
 • Vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek.
 • Vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek.