+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 2.2

Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Specifického cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace vhodných opatření ke snížení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů, které se výraznou měrou podílejí na vysoké úrovni znečištění ovzduší.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování.
 • Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší.

Úplný výčet typů projektů nelze s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů zpracovat. Mezi podporované typy projektů patří mimo jiné:

 • Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování.
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv).
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 • Čistící vozy (pouze pokročilé technologie s vysokou účinností odstraňování prachových částic, nebudou podporovány kartáčovací vozy bez odsávání a kropicí vozy).
 • Změny technologických postupů za účelem snížení emisí.
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.
 • Rozšiřování středotlaké sítě zemního plynu případně dalších distribučních energetických systémů v obcích.

V případě typového projektu „Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií“ nebudou podporovány podnikatelské subjekty. Podpora podnikatelských subjektů v rámci tohoto typového projektu je předmětem Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost.