+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 2.3

Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

Systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země slouží k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém i dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Přínosem je zacílení prioritní osy na komplexní problematiku emisně – imisně –meteorologických vazeb. Plánovaný rozvoj měřicích i hodnotících nástrojů je veden snahou o zkvalitnění popisu znečištění ovzduší a přesnější zacílení nápravných opatření.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nevládní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci).
 • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci).
 • Podpora obnovy a rozvoj systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů.
 • Infrastruktura pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry.
 • Realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu).