+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / Prioritní osa 1

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Cílem prioritní osy je zajistit dostatečnou kvalitu vody a eliminovat rizika povodní. Podporovány jsou zejména projekty usilující o zajištění a podpoření protipovodňové ochrany a snižování množství znečištění v povrchových a podzemních vodách.

Specifické cíle:

 1. Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod
 2. Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 3. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 4. Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávním i subjekty.
 • Obchodní společnosti.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.