+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 1.1

Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod

V rámci realizace opatření v tomto specifickém cíli budou podporovány aktivity vedoucí ke snížení znečištění podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění. Prioritně bude řešeno vypouštění nečištěných odpadních vod z výpustí kanalizace do toku a výstavba nových kanalizací a ČOV v oblastech s vysokou ekologickou prioritou s přihlédnutím k zdrojům pitné vody.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány).
 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod).
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.