+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 1.2

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti bude podporovanou aktivitou. Zároveň je cílem zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a jsou nekvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha. Případná opatření na zlepšení kvality pitné vody budou zaměřena prioritně na zlepšení jakosti surové vody používané na výrobu vody pitné tj. na zlepšení jakosti zdrojů jak podzemních, tak povrchových vod a jejich ochranu před vnikem znečištění do těchto zdrojů s cílem snížení míry úpravy surové vody na vodu pitnou. Intenzifikace úpraven vody pro účely dosažení potřebné kvality vyrobené pitné vody bude podporovatelná pouze v případě, že zlepšení kvality surové vody nebude v potřebném časovém horizontu nebo za ekonomicky přijatelných podmínek dosažitelné.

Oprávnění žadatelé:

  • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí.
  • Organizační složky státu.
  • Státní podniky.
  • Městské části hl. města Prahy.
  • Příspěvkové organizace.
  • Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávním i subjekty.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Podpora bude poskytována formou dotace z prostředků FS s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů projektů.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.
  • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.