+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 1.3

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

V rámci realizace opatření v tomto specifickém cíli budou podporována opatření k ochraně před povodněmi sledující implementaci Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (na podkladě plánů pro zvládání povodňových rizik) a 2000/60/ES (realizace výstupů resp. programů opatření 1. a 2. cyklu plánování v oblasti vod). Předpokládá se pokračování podpory konkrétních protipovodňových opatření (suché nádrže s řízeným režimem plnění podle manipulačního řádu, řízený rozliv do krajiny, zkapacitnění koryt vodních toků v intravilánech, zvýšení přirozené retence údolních niv, zpomalení odtoku v ploše povodí, využití stávajících vodních děl pro povodňovou ochranu adaptace území omezující škodlivé účinky působení lokálních přívalových srážek – bleskové povodně apod.). V rámci tohoto cíle je plánována také podpora zvyšování retenčního potenciálu v povodí, a tedy snižování rychlosti odtoku v době povodňových situací. V rámci aktivit se předpokládá podpora projektů řešící hospodaření se srážkovými vodami v intravilánech obcí a měst.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby suchých nádrží).

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Podpora v rámci SC 1.3 bude poskytována z prostředků FS ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1.3.1:
  Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů:

  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 • Aktivita 1.3.2:
  Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků:

  • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
  • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
  • vsakovací šachty,
  • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Aktivita 1.3.3:
  Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně:

  • výstavba suchých nádrží (poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
 • Aktivita 1.3.4:
  Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.