+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu
EDUPRESS s.r.o.

rozvoj — vzdělávání — podpora

Organizace pro výzkum a šíření znalostí

By In On 3.5.2015


Organizací pro výzkum a šíření znalostí se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na vý-zkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž hospodář-ské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podni-ky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít před-nostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.


Autor

EDUPRESS s.r.o.

Specializujeme se na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

Comments are closed here.