+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Dotace

Zdroje dotací, operační programy, oblasti podpory, dotační výzvy

Dotace je nenávratná forma daru či jiného příspěvku určeného na financování určitého konkrétního programu, projektu nebo činnosti, která je udělena žadateli po splnění předem stanovených podmínek a po schválení žádosti o financial-equalization-1027280_1920dotaci.

Dotace se poskytují z veřejných rozpočtů, mezi něž patří státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných celků, dále sem patří dotace ze státních fondů, ale také ze zahraničí prostřednictvím Národního fondu nebo z prostředků Evropského společenství a z veřejných rozpočtů cizího státu.

Evropská unieFondy EU

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Více informací…

Švýcarské fondyFond Partnerství

Program švýcarsko-české spolupráce, jak název napovídá, podporuje projekty zaměřené na rozvoj spolupráce mezi švýcarskými a českými podniky a institucemi, a to prostřednictvím řešení specifických problémů, přenosu znalostí a zkušeností a posilování partnerství.

Více informací…

Norské fondyNorské fondy

Nadační podpora zejména těch typů projektů, které není možné pokrýt z jiných finančních zdrojů EU nebo z národních prostředků. Podpora se zaměřuje např. na následující oblasti: Spolupráce škol a stipendia, zachycování a ukládání oxidu uhličitého, rozvoj vědeckých znalostí (humanitní vědy, životní prostředí, zdraví), podpora odhalování a vyšetřování korupce, veřejné zdraví, rovné příležitosti, gender mainstreaming, snížení výskytu domácího násilí a násilí na ženách, zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb a další.

Více informací…

EHP fondyFondy EHP

Programy podporují spolupráci mezi firmami a institucemi z ČR a subjekty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, resp. projekty ve vybraných oblastech, jimiž jsou životní prostředí, ohrožené děti a mládež, nestátní neziskové organizace, sociální začleňování, kultura, spolupráce škol a stipendia.

Více informací…

Naše služby

Dotační poradenstvíZajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

Více informací…

Dotační managementPFormou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizaci  dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

Více informací…

Strategie rozvoje

Vzdělávací strategie

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

    captcha