top of page
Návrh bez názvu kopie.png

DOTAČNÍ MANAGMENT

Formou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizaci dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

ilustrované Waves

Budeme s vámi spolupracovat při realizaci projektu podle pravidel konkrétního poskytovatele

Každý operační program, prioritní osa, výzva, potažmo poskytovatel mohou mít a často i mají více či méně odlišné požadavky v oblasti administrativy a výkaznictví, podoby a rozsahu výstupů apod. Naším úkolem je dokonale znát podmínky, které realizaci každého projektu jasně definují, a zajistit, aby veškeré výstupy – ať už výkazy nebo výsledky klíčových aktivit – dokonale vyhovovali nastaveným podmínkám.

Připravíme a zrealizujeme výběrové řízení

V souladu s platnými pravidly pro realizaci tendrů zajistíme výběr nejvhodnější dodavatele pro aktivity realizované v rámci

konkrétního projektu.

Veškeré aktivity zastřešuje právní oddělení, jehož pracovníci mají nejen rozsáhlé znalosti příslušné legislativy, ale především bohaté zkušenosti s realizací výběrových řízení všech velikostí.

Pomůžeme a poradíme vám při administrativním a finančním vypořádání projektů

Administrativní a finanční vypořádání projektů představuje spolu s výkaznictvím de facto nejdůležitější část realizace celého projektu. Díky znalostem a zkušenostem našich specialistů jsme připraveni kompletně zastřešit všechny činnosti nezbytné k uspokojení požadavků poskytovatelů dotací.

Pomůžeme a poradíme při průběžném administrování projektu vč. kontroly dodržování rozpočtu a souvisejících pravidel čerpání dotací. Dohlédneme také na správnost jednotlivých dokumentů, výkazů a jiných výstupů požadovaných poskytovatelem.

Postaráme se o výkaznictví a dohlédneme na kvalitu plnění závazků vyplývajících ze schválené žádosti o podporu

Výkazy a výstupy z klíčových aktivit jsou nezbytnou podmínkou především pro úspěšné ukončení jednotlivých v žádosti (smlouvě) definovaných etap dotačního projektu. V souladu s podmínkami konkrétních výzev zajistíme (prostřednictvím rad, doporučení a kontrol) požadované doklady, dokumenty, potažmo mediální výstupy, které umožní projekty úspěšně zakončit.

Služba zahrnuje:

 • administraci projektu;

 • metodický dohled při realizaci projektu;

 • dohled nad širším finančním řízením projektu;

 • kontrolu dodržování harmonogramu jednotlivých etap, potažmo celého projektu;

 • sledování uznatelnosti nákladů;

 • kontrolu dodržování jednotlivých rozpočtových kapitol;

 • zpracování zahajovací, průběžných a závěrečné monitorovací zprávy;

 • kontrolu plnění podmínek poskytnutí dotace, tedy dohled nad správným a včasným plněním administrativních náležitostí;

 • kontrolu dodržování závazných ukazatelů;

 • pomoc při zpracování žádostí o platbu včetně všech náležitostí nutných k ověření správnosti a oprávněnosti čerpání dotace;

 • zhodnocení efektivity využívání poskytnutých prostředků;

 • publikování dosažených výsledků v souladu s podmínkami o propagaci projektu;

 • kontrolu dodržování pravidel povinné publicity a dalších podmínek stanovených dohodou o poskytnutí dotace a mnoho dalších úkonů nezbytných k naplnění podmínek čerpání dotace;

 • kontrolu výstupů jednotlivých klíčových aktivit.

bottom of page